На основу решења број 119-01-432/2015-13 од 2. новембра 2015. године које је донео министар просвете науке и технолошког развоја, именован сам у Комисију за полагање испита за лиценцу за део испита који се састоји из провере оспособљености приправника за самостално остваривање образовно-васпитног рада.

Scroll to Top